Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА Ай Си Ти Медиа
Последна актуализация към 16.05.2018г.

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Ай Си Ти Медиа ЕООД (наричано по-долу само "Ай Си Ти Медиа"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ай Си Ти Медиа, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ай Си Ти Медиа. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Ай Си Ти Медиа.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.
II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Ай Си Ти Медиа.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Ай Си Ти Медиа се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Ай Си Ти Медиа. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Ай Си Ти Медиа. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.
IV. Поверителност

Ай Си Ти Медиа е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Ай Си Ти Медиа се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Ай Си Ти Медиа може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Ай Си Ти Медиа прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ай Си Ти Медиа не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ай Си Ти Медиа за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Ай Си Ти Медиа не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Ай Си Ти Медиа не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Ай Си Ти Медиа има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
VI. Услуги, изискващи регистрация

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
-Получаване на имейл бюлетини на изданията на Ай Си Ти Медиа от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.
-Получаване на достъп до PDF файлове с цялото съдържанието на хартиените издания на списанията, от потребителите, които са се абонирали за услугата и/или за хартиеното издание
Извън случаите, продуктите и услугите, за които се изисква плащане, потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.
В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия. Ай Си Ти Медиа си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия
На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Ай Си Ти Медиа ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Услуги изскващи плащане

Абонамент за PDF файлове с цялото съдържанието на хартиените издания на списанията

VIII. Промени

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условияпо всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

X
e-Daily - ежедневен

Ежедневният електронен бюлетин за тeхнологии и бизнес e-Daily събира най-интересните новини и анализи от сайтовете на ICT Media и ги предоставя на читателите в удобен вид.

Бюлетин на CIO - месечен

Месечният бюлетин на CIO включва акценти от новия брой на списание CIO, най-четените и коментирани новини от сайта. Чрез него читателите получават информация за най-интересните проекти и най-новите технологии, които помагат в работата на ИТ мениджърите.

PC World - седмичен

Бюлетинът на PCWorld излиза всеки понеделник и събира в себе си най-интересните новини, ревюта и видеоматериали, публикувани на PCWorld.bg предходната седмица. В забързаното и динамично ежедневие този бюлетин ще ви даде възможност да останете в крак с всички технологични новости

i-Сигурност - седмичен

Информационната сигурност става все по-важна за компаниите и потребителите с увеличаването обхвата на технологиите в ежедневието. Месечният специализиран бюлетин i-Сигурност предоставя на читателите най-важното от сферата в удобен вид на тяхната електронна поща.

CFO - двуседмичен

На всеки две седмици бюлетинът на CFO предлага на най-новите тенденции от света на висшия мениджмънт на технологичните компании. Прочетете най-ценните съвети от мениджъри в сфертата на информационните технологии, комуникациите и сигурността.


e-Dayli - ежедневен
Бюлетин на CIO - месечен
PC World - седмичен
i-Сигурност - седмичен
CFO - двуседмичен