ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪБИТИЯТА НА АЙ СИ ТИ МЕДИА

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за някое от събитията, организирани или съорганизирани от Ай Си Ти Медиа (наричано по-долу само "Ай Си Ти Медиа" и "събитие"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ай Си Ти Медиа. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на събитие и Ай Си Ти Медиа. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от Ай Си Ти Медиа.

2. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
"ОРГАНИЗАТОР"/ "ОРГАНИЗАТОРИ" означава Ай Си Ти Медиа, респективно Ай Си Ти Медиа заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие

"СЪОРГАНИЗАТОР" е лице, с което Ай Си Ти Медиа организира съвместно едно или повече събития.

"УЧАСТНИК"/"ПОСЕТИТЕЛ" е всяко физическо лице, което е участник в програма на или се регистрира за участие в събитие, организирано от Ай Си Ти Медиа самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

"СЪБИТИЕ" се отнася за събитие, организирано от Ай Си Ти Медиа самостоятелно или в партньорство с други организатори.

"СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ" е страница на домейна https://events.ictmedia.bg/, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

"САЙТ НА СЪБИТИЕ" се отнася до сайт, който е специално разработен за даденото събитие и съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и/или билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата / сайта на съответното събитие. Ай Си Ти Медиа си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението ви на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно събитието.

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за това съобщение на страницата на събитието на events.ictmedia.bg или на сайта на самото събитие. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата или сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.

За събитията, за които регистрациите са поименни, те не могат да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешно направена замяна.

4. Плащания

Плащанията за събитията се извършват на страницата или на сайта на събитието по един от указаните там начини.

На страницата или на сайта на събитието са указани и промоциите за ранна регистрация, възможностите и правилата за канселиране и възстановяване на платени суми.

5. Авторски права

Всички права са запазени за Ай Си Ти Медиа или нейните партньори. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване от трети лица – в т.ч. но не само участници/посетители на събитие - представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомявани за тези ограничения и по време на провеждането на събитието.

6. Лични данни и поверителност

Ай Си Ти Медиа следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните даннни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.

По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследстие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимни, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития на Ай Си Ти Медиа.
Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

7. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, всяко събитие на Ай Си Ти Медиа е обект на строги мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на Ай Си Ти Медиа се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в залата или района на събитието.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на събития на Ай Си Ти Медиа: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети, напр. ножове (включително швейцарски армейски ножове), ножици, прибори за хранене и / или отвертки; спрей боя; катинари и/или вериги; елементи, които произвеждат шум (например свирки); банери, плакати и/или знамена, които не са оторизирани от организаторите; алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите посетители по какъвто и да е начин ("Забранени предмети").

Възможно е да не получите разрешение да влезете на събитието или да бъдете изведени от него, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да изиска да напуснат събитие посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да въвежда допълнителни рестрикции за определени събития. Преди да се регистрирате, трябва да проверите описанието на събитието за подробности относно всички допълнителни условия или ограничения.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите резервация за събитие на Ай Си Ти Медиа, ще спазвате всички такива условия или ограничения.

8. Промени

Ай Си Ти Медиа си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01/09/2018г.
X
e-Daily - ежедневен

Ежедневният електронен бюлетин за тeхнологии и бизнес e-Daily събира най-интересните новини и анализи от сайтовете на ICT Media и ги предоставя на читателите в удобен вид.

Бюлетин на CIO - месечен

Месечният бюлетин на CIO включва акценти от новия брой на списание CIO, най-четените и коментирани новини от сайта. Чрез него читателите получават информация за най-интересните проекти и най-новите технологии, които помагат в работата на ИТ мениджърите.

PC World - седмичен

Бюлетинът на PCWorld излиза всеки понеделник и събира в себе си най-интересните новини, ревюта и видеоматериали, публикувани на PCWorld.bg предходната седмица. В забързаното и динамично ежедневие този бюлетин ще ви даде възможност да останете в крак с всички технологични новости

i-Сигурност - седмичен

Информационната сигурност става все по-важна за компаниите и потребителите с увеличаването обхвата на технологиите в ежедневието. Месечният специализиран бюлетин i-Сигурност предоставя на читателите най-важното от сферата в удобен вид на тяхната електронна поща.

CFO - двуседмичен

На всеки две седмици бюлетинът на CFO предлага на най-новите тенденции от света на висшия мениджмънт на технологичните компании. Прочетете най-ценните съвети от мениджъри в сфертата на информационните технологии, комуникациите и сигурността.


e-Dayli - ежедневен
Бюлетин на CIO - месечен
PC World - седмичен
i-Сигурност - седмичен
CFO - двуседмичен