ICT Media е лидер в организация­та и провеждането на най-престиж­ните форуми и конференции с фокус върху ИКТ приложението в различ­ни вертикални сегменти от иконо­миката и в държавната администрация, върху развитието на ИКТ в полза на успешния бизнес и със спе­циално внимание към новостите пред ИКТ бранша и неговите клю­чови клиенти във всички сфери на управлението и икономиката. Предоставяме ви уникалната въз­можност за осъществяване на ди­ректен маркетинг, установяване на пряк и дългосрочно ползотворен за бизнеса ви контакт с ключови висши мениджъри и шанс за активно нала­гане на вашата компания като стра­тегия, марка, продукти и услуги.

* датите на събитията в pdf документа са актуални към момента на издаването на ICT Media Kit 2016. За актуални дати посетете http://events.idg.bg